DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. december 14., szerda 19:12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉLEGYHÁZA 281/7 HRSZ-Ú BELTERÜLETI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Délegyháza Község Önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki a kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 281/7 hrsz-ú 3313 m2 térmértékű ingatlan értékesítése céljából, mely értékesítés feltétele, hogy a pályázóknak vállalniuk szükséges, hogy az ingatlanon min. 1500 m2 nagyságú kereskedelmi célú épületet létesítenek.
Az ingatlan adatai:helyrajzi száma: Délegyháza 281/7 hrsz, területe: 3313 m2, művelési ága: kivett géppark

Az ingatlan „Vt-4” jelű „településközpont vegyes” övezetben (az egyéb vegyes funkciójú területek) helyezkedik el, mely építési övezet paraméterei:
Beépítési mód: Oldalhatáron álló, Az építési telek legkisebb területe (m2 ): 1500, Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 60, Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%): 30, Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m2 /telek m2 ): 1,5, Legnagyobb építménymagasság (m): 8,0, Legkisebb zöldfelületi arány (%): 20,Az övezetben a legkisebb mérete előkert: 3,0 m, Az övezetben egy telken legfeljebb két főrendeltetésű épület helyezhető el.”
Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Délegyháza Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Ajánlatkérő telefon/fax száma tel.:06-24/542-155, fax.: 06-24/542-156
Ajánlatkérő e-mail címe:
A pályázat tárgyát képező ingatlan minimális vételára: nettó 34 786 500 Ft + Áfa
A pályázat formai és tartalmi követelményei:A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek, azonban pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag zárt, sértetlen borítékban személyesen a Délegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy postai úton a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-          az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
-          banki igazolást a vételár, valamint azon túl a kötelezően megvalósítandó kereskedelmi célú építményhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról, mely banki igazolás legalább 100 000 000 Ft rendelkezésre állását igazolja,
-          cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,
-          cég esetén átláthatósági nyilatkozatot, mely alapján ajánlattevő nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
-          az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg Pályázó köteles 3 000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Önkormányzat OTP Bank –nál vezetett 117442180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz Pályázó által fizetendő vételár értékébe beszámít. Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban postai úton vagy személyesen kell benyújtani Délegyháza Község Önkormányzat 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. címére. A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Ajánlat Délegyháza 281/7 hrsz-ú ingatlanra. Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. december 30. (péntek) 10.00 óra

1 csatolt dokumentum Pályázati felhívás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.