DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. október 26., csütörtök 15:32

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Délegyháza Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 078/13 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai: helyrajzi szám: Délegyháza 078/13, területe: 1079 m2, művelési ága: szántó (0.38 Ak) A terület beépíthetőségével kapcsolatos tájékoztatás: Az Ingatlan Délegyháza Község Ónkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező ÖT-1 jelű külterületi övezeti tervlap szerint „Lf-1" jelű övezetben van. A rendezési tervében a terület maximális beépíthetősége 30 %-os.Az építési telkeken lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény helyezhető el. Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a villamos energia hálózatra ráköthető. Az Ingatlan minimális értékesítési ára: 9.000.000,- Ft
Pályázók köre: Pályázatot belföldi természetes személy és tagállami állampolgár nyújthat be a Földforgalmi törvény alapján.A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. A tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, módja: A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag zárt, sértetlen borítékban, személyesen aDélegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy postai úton a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) lehet.
A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget „Pályázat a Délegyháza 078/13 hrsz-ú ingatlanra. Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!" Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
A pályázatok beérkezésének határideje: Az ajánlatokat legkésőbb 2023. november 29. (szerda) napján 16.00 óráig kell benyújtani. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlatok bontását követő 90 nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
a)    természetes személy nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b)     levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot.
A pályázónak a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a Földforgalmi tv. 13. § (3) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - más célra nem hasznosítja. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a föld tulajdonjogát megszerezheti, mert vele szemben nem állapították meg a szerzést megelőző 5 éven belül, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. A pályázó nyilatkozatát, hogy a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, avagy annak igazolását, hogy földművesnek minősül. A pályázónak a megajánlott vételárat tartalmazó vételi ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt ütemezését, határidejét. (Részletfizetés esetén legfeljebb 6 hónapon belül meg kell fizetni a teljes vételárat). A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul. A pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázó köteles 2.000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Önkormányzat OTP Bank-nál vezetett 11742180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz a pályázó által fizetendő vételárba beszámít.
A pályázat kiírója a hiánypótlásra minden pályázónak 1 alkalommal lehetőséget biztosít. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: Délegyháza Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - az eljárás bármely szakaszában - indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsaAz elbírálás határideje: Az egyes ajánlatok elbírálására a Képviselő-testület benyújtási határidőt követő első ülésén, de legkésőbb 2023. december 31-ig kerül sor. Az eredményhirdetés módja: A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető: Dr. Molnár Zsuzsanna, jegyző, 06-24/542-155/2-es melléke,   vagy Dr. Riebl Antal, polgármester, 06-24/542-155, polgarmester@delegyhaza.hu.

 


1 csatolt dokumentum Pályázati felhívás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.