DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. január 26., péntek 10:07

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DÉLEGYHÁZA 639/3 HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 639/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai:
helyrajzi szám: Délegyháza 639/3
címe: Délegyháza, Üdülő sétány 19/B.
területe: 442 m2
megnevezése: kivett vendéglő
A pályázat tárgya: Délegyháza 639/3 hrsz-ú ingatlan, melyen egy kb. 142 m2-es felépítmény helyezkedik el (korábban Erdei Biliárd Szalon).
Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve:                         Délegyháza Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:                         2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Ajánlatkérő telefon száma                        tel.: 06-24/542-155,
Ajánlatkérő e-mail címe:             
A pályázat tárgyát képező területrész minimális vételára: nettó/bruttó 12 000 000 Ft
Pályázónak a vételáron felül magára kell vállalnia az ingatlan hasznosításához szükséges mindennemű költséget.
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb tájékoztatás: Az ingatlan közművekkel részben ellátott, az ivóvíz-, a villamos energia és a földgáz hálózatra rákötéssel rendelkezik, a szennyvízcsatorna hálózatra kb. 30 m távolságból ráköthető. Az ingatlanon található épület rossz műszaki állapotban van. Az Ingatlan Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező ÖT-2 jelű belterületi övezeti tervlap szerint „Vt-1” jelű övezetben van.A pályázat formai és tartalmi követelményei: A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
-       Az ajánlattevő/pályázó nevét, címét, természetes személy esetén természetes személyazonosító adatait, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
-A pályázónak a megajánlott vételárat tartalmazó vételi ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár. A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
-A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
-A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
-A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
-Természetes személy pályázó esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
-       Cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot, aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját,
-       Cég esetén átláthatósági nyilatkozatot, mely alapján ajánlattevő nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
-       Az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív adóslistán szerepel.
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg Pályázó köteles 2 000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz Pályázó által fizetendő vételárba beszámít.
Amennyiben Pályázó a pályázati ajánlatát a szerződéskötés időpontjáig visszavonja, vagy a szerződéskötés Pályázó részére felróható okból hiúsul meg, úgy a bánatpénz összegét Pályázó semmilyen jogcímen nem követelheti vissza Délegyháza Község Önkormányzatától.
 
A pályázóknak egy alkalommal, 2024. február 21. napján 10.00 órakor lehetőséget biztosítunk az ingatlanon található épület megtekintésére.
 
·         A pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban postai úton vagy személyesen kell benyújtani Délegyháza Község Önkormányzat 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. címére. A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Ajánlat Délegyháza 639/3 hrsz-ú ingatlanra”
A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. február 28. (szerda) 10.00 óra
Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalommal van lehetősége.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
 
·         A pályázat elbírálása:
A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
 
Az elbírálás határideje:
Az egyes ajánlatok elbírálására a Képviselő-testület benyújtási határidőt követő első ülésén, de legkésőbb 2024. március 31-ig kerül sor.
Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.
Délegyháza Község Önkormányzata a nyertes pályázóval köt szerződést legkésőbb 2024. április 30. napjáig.
 
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
 
Délegyháza Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:
 
     
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző                                                       
Tel.: 06-24/542-155 /103 mellék      E-mail:        jegyzo@delegyhaza.hu

 
 


1 csatolt dokumentum Pályázati felhívás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.