Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2024. május 22. szerda
Hírek témák szerint

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. május 8., hétfő 15:38

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Balatonkenese belterület 3705/A hrsz.
A Hirdetmény kiírója:
Balatonkenese Város Polgármestere
8174 Balatonkenese Béri B. Ádám tér 1.

 

Hirdetmény célja:
Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú Pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar illetve az emeleten kialakított lakótér valamint a jelen Hirdetmény 1. sz. mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben szereplő ingóságok ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázat útján.

 

Hirdetmény tárgya:
Balatonkenese 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség ellenérték fejében történő bérbeadása elsősorban vendéglátói profilú tevékenység céljából.

 

Pályázó lehet:
Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának /postára adásának végső határideje: 2017. május 15. 16.00 óra

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.). A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat a 11 számú Pavilon bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat postázási címe és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala cím: 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat a 11 számú Pavilon bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.
 
A bérelhető ingatlan adatai:
·       Balatonkenese 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú Pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar illetve az emeleten kialakított lakótér.
·       Az épületrészben végezhető tevékenység: elsősorban vendéglátás. A vendéglátó egységben meleg étel árusítható.
·       Műszaki állapot: vízzel, villannyal rendelkezik.
·       A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet mely a Bérleti szerződés aláírásától 2017. november 30-ig tart.
·       A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: 1.500.000 Ft.
 

 

Eredményhirdetés várható időpontja és helye:
2017. május 23.
 
A polgármesteri döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.

 

A pályázatok elbírálására jogosult:
Balatonkenese Város Polgármestere.

 

A pályázók pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A pályázónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtania:
·       gazdasági társaságok esetében az előző évi mérleg másolata,
·       egyéni vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás másolata,
·       30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással (adó, járulék, pótlék, bírság, vám, helyi adó, adók módjára behajtandó köztartozás).

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
·       olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
·       a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
·       a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,
·       a pályázat a bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg, vagy azt más pályázathoz (ajánlathoz) köti,
·       olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.

 

Egyéb információk, előírások:
·       Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
·       A pályázó elfogadó nyilatkozatot köteles tenni és benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben meghatározott feltételek tekintetében.
·       Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. A képviseleti jogosultságot a pályázati anyag részeként szükséges igazolni aláírási címpéldány hiteles másolatának benyújtásával.
·       Balatonkenese Város Önkormányzat a Hirdetmény mellékletét képező Bérleti szerződést a pályázati eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben a pályázatot kiíró az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
·       A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak.
·       Ha a nyertes pályázó gazdasági társaság, a társaság tagjai és ügyvezetői a bérleti szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval szembeni fizetés kötelezettségeinek teljesítésére.
·       Ha a nyertes pályázó egyéni vállalkozó, a kiíró megfelelő biztosítékot igényelhet a szerződéskötést megelőzően a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására.
·       Az ingatlanon csak úgy végezhető tevékenység, hogy az nem járhat az épület, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint annak teljes költsége a Bérlőt terheli.
·       Kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

 

A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:
·       1. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat / Felolvasó lap
·       2. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások
·       3. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata
·       4. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata
·       5. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel
·       6. sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a bérleti szerződés tervezet tekintetében
 
 
Balatonkenese, 2017. 05. 08.
Tömör István sk.
polgármester
Balatonkenese Város Önkormányzata

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.